polityka ochrony danych osobowych 

w outventure.life

Ostatnia aktualizacja: luty 2023

Polityka ochrony danych osobowych w outventure.life

Wstęp

"Polityka ochrony danych w outventure.life" określa zasady przetwarzania danych osobowych stosowane przez Administratora na podstawie „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” zwanego dalej „Rozporządzeniem RODO” oraz zawiera informacje przekazywane osobie, której dane dotyczą, w ramach spełnienia obowiązku informacyjnego o którym mowa w art. 13 RODO.

1. Administrator

1.1. Administratorem danych osobowych jest Jarosław Skowron, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą outventure.life Jarosław Skowron, mieszczącą się pod adresem: ul. Białobrzeska 15/42, 02-370 Warszawa, (dalej jako „Administrator”). Dane kontaktowe: outventure@outventure.life, tel: +48 882 91 81 91.

2. Dane przetwarzane w celu realizacji umowy o udział w imprezie turystycznej.

2.1. Określenie przetwarzanych danych.

Administrator przetwarza następujące dane: imiona, nazwisko, PESEL, data urodzenia, miejsce urodzenia, wizerunek, obywatelstwo, adres zamieszkania, pocztowy adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, numer paszportu, data wydania paszportu, data ważności paszportu, organ wydający paszport oraz inne dane wymagane dla realizacji podróży, w tym procesów związanych z wnioskowaniem o wizy dla uczestników wyjazdów.

2.2. Cele przetwarzania: przygotowanie ofert i realizacja zawartych umów o udział w imprezie turystycznej,

2.3. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do przygotowania i wykonania umowy o udział w imprezie turystycznej, której stroną (klientem) oraz / lub beneficjentem (podróżnym) jest osoba, której dane dotyczą.

2.4. Odbiorcami danych osobowych są:

a) organy władzy odwiedzanych krajów - w przypadku realizacji obowiązku uzyskania wiz wjazdowych,

b) zakłady ubezpieczeniowe - objęcie uczestników danej imprezy turystycznej ochroną ubezpieczeniową (obowiązkową i opcjonalną),

c) przewoźnicy - w przypadku, gdy przekazanie danych jest warunkiem realizacji usługi przewozu, np. przez linie lotnicze, przewoźników autobusowych, promowych lub kolejowych,

d) przedsiębiorcy turystyczni świadczący usługi turystyczne na zlecenie Administratora – w przypadku, gdy przekazanie danych jest konieczne do realizacji danej usługi, w tym przedsiębiorcy zagraniczni (z uwzględnieniem podmiotów poza UE),

e) podmioty świadczące usługi zakwaterowania,

f) podmioty wspierające procesy księgowe, prawne i windykacyjne oraz podmioty świadczące usługi informatyczne, w tym hostingu oraz administracji serwerów i systemów informatycznych,

g) uprawnione organy władzy państwowej, w tym organy podatkowe.

Administrator przekazuje odbiorcy jedynie te dane, które są absolutnie niezbędne do realizacji usługi świadczonej przez odbiorcę.

2.5. W przypadku, gdy odbiorca ma siedzibę na terenie państwa trzeciego oraz nie wydano decyzji, o której mowa w art. 45 ust. 3 RODO, ani nie stwierdzono zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO, przekazanie danych następuje pod warunkiem, że:

a) osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na przekazanie (art. 49 ust. 1 lit a) RODO), lub

b) przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej pomiędzy osobą lub na rzecz osoby, której dane dotyczą a Administratorem (art. 49 ust. 1 lit b) RODO), lub

c) przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, której dane dotyczą, pomiędzy Administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną, świadczącą usługi stanowiące część usługi turystycznej świadczonej przez Administratora (art. 49 ust. 1 lit c) RODO).

Podstawę przekazania danych do państwa trzeciego mogą również stanowić standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską lub standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez organ nadzorczy i zatwierdzone przez Komisję Europejską.

2.6. Poprzez zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej lub złożenie za pośrednictwem strony internetowej outventure.life (poprzez zaznaczenie tzw. checkboxu) oświadczenia następującej treści :

„Potwierdzam, że zapoznałem(am) się z „Polityką ochrony danych osobowych w outventure.life” stosowaną przez outventure.life oraz będąc osobą pełnoletnią i świadomą opisanych ryzyk, wyrażam zgodę na przekazanie podanych powyżej, moich danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej celem realizacji umowy o udział w imprezie turystycznej. Ponadto oświadczam, że podane dane są prawdziwe oraz dotyczą mojej osoby”, osoba której dane dotyczą oświadcza, że została poinformowana o prawach przysługujących jej na podstawie RODO, a także o ryzyku, które może wynikać z mniejszego stopnia ochrony danych oraz z braku zabezpieczeń w państwie trzecim oraz wyraża zgodę na przekazanie swoich danych do państwa trzeciego, stanowiącego cel lub kraj tranzytowy danej imprezy turystycznej.

2.7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usług objętych umową o udział w imprezie turystycznej, rozliczenia imprezy turystycznej oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń, a także przez czas wynikający z przepisów podatkowych.

2.8. Podanie danych wymienionych w pkt. 2.1 powyżej nie jest wymogiem ustawowym, lecz jest warunkiem zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej. W przypadku odmowy podania tych danych, umowa o udział w imprezie turystycznej nie będzie mogła zostać zawarta.

2.9. Wniesienie żądania usunięcia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania lub żądania ograniczenia przetwarzania w sposób uniemożliwiający wykonanie przez Administratora świadczeń wynikających z umowy o udział w imprezie turystycznej, będzie rozumiane jako odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej przez podróżnego (jeśli taka umowa już została zawarta) lub jako rezygnacja z zawarcia takiej umowy. Wniesienie żądania można dokonać w formie pisemnej (lub elektronicznej) na adres Administratora wskazany w pkt. 1.1.

3. Dane przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego.

3.1. Określenie przetwarzanych danych:

Do celów marketingu bezpośredniego Administrator przetwarza następujące dane: imiona, nazwisko, pocztowy adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, nazwę/nazwy użytkownika klienta w mediach społecznościowych.

3.2. Cele przetwarzania: dostarczanie informacji na temat usług i produktów oferowanych przez Administratora oraz jego partnerów handlowych.

3.3. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit a) RODO oraz w odniesieniu do wiadomości przesyłanych na adres e-mail oraz numer telefonu, art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne – przetwarzanie na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą. Zgoda jest dobrowolna, a jej odmowa nie ma wpływu na wykonanie umowy o udział w imprezie turystycznej.

Zgoda na przesyłanie informacji handlowych w określony sposób udzielana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu w witrynie internetowej outventure.life lub podpisanie umowy o udział w imprezie turystycznej z następującym oświadczeniem:

„Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od outventure.life drogą elektroniczną i pocztową oraz na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z „Polityką ochrony danych” stosowaną przez outventure.life, w celu otrzymywania informacji handlowych o produktach i usługach świadczonych bądź wspieranych przez outventure.life. Niniejsza zgoda dotyczy następujących danych:

a) adresu e-mail w celu otrzymywania pocztą elektroniczną bezpłatnego newslettera outventure.life,

b) numeru telefonu w celu otrzymywania bezpłatnych wiadomości głosowych, tekstowych i multimedialnych,

c) adresu pocztowego w celu otrzymywania bezpłatnych materiałów outventure.life.”,

lub poprzez przesłanie informacji o powyższej treści na adres poczty elektronicznej Administratora podany w pkt. 1 lub poprzez zaznaczenie stosownej opcji w umowie o udział w imprezie turystycznej.

Ponadto, zgoda na przesyłanie informacji handlowych pocztą elektroniczną może być udzielona:

a) poprzez zaznaczenie na formularzu zgłoszeniowym pola o następującej treści: „Proszę o przesyłanie bezpłatnego newslettera outventure.life na adres e-mail podany powyżej, z zastrzeżeniem warunku, że rezygnacja z newslettera będzie możliwa w każdej chwili”, lub

b) poprzez wpisanie adresu e-mail oraz zaznaczenie pola „akceptuję politykę ochrony danych” na stronie internetowej outventure.life oraz kliknięcie przycisku „zapisz mnie” lub o podobnej treści.

Powyższe zgody mogą być cofnięte w każdej chwili poprzez przesłanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej Administratora podany w pkt. 1

3.4. Dane określone w pkt 3.1 nie będą przekazywane osobom trzecim, poza uprawnionymi organami władzy państwowej oraz partnerami handlowymi outventure.life mającymi siedziby na terenie Unii Europejskiej oraz zapewniającymi ochronę danych zgodnie z wymogami rozporządzenia RODO.

Zgoda na przekazywanie danych określonych w pkt 3.1 partnerom handlowym outventure.life udzielana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu na stronie internetowej outventure.life lub w umowie o udział w imprezie turystycznej: „Wyrażam zgodą na przekazanie i przetwarzanie tych spośród trzech wyżej wymienionych danych osobowych, przy których zaznaczono „Tak”, w celach marketingowych również przez partnerów handlowych outventure.life”, lub poprzez przesłanie informacji o powyższej treści na adres poczty elektronicznej Administratora podany w pkt. 1. Powyższa zgoda może być cofnięta w każdej chwili poprzez przesłanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej Administratora podany w pkt. 1

3.5. Dane wymienione w pkt 3.1 będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody przez osobę, której dane dotyczą lub jej pełnomocnika. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.

3.6. Podanie danych wymienionych w pkt 3.1 nie jest wymogiem ustawowym, umownym ani warunkiem zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej. Jedynym następstwem nie podania tych danych jest brak możliwości otrzymywania informacji handlowych od outventure.life bądź jego partnerów handlowych.

4. Dane przetwarzane do celów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych.

4.1. Określenie przetwarzanych danych.

Do celów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych Administrator przetwarza następujące dane: wizerunek osoby utrwalony w formie fotografii lub video, w czasie trwania imprezy turystycznej, której organizatorem jest Administrator, z zastrzeżeniem, że wizerunek nie będzie przetwarzany przez Administratora technikami powodującymi uznanie wizerunku za dane biometryczne.

4.2. Cele przetwarzania: relacjonowanie, promowanie i reklamowanie imprez turystycznych organizowanych przez outventure.life, w szczególności w mediach społecznościowych.

4.3. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit a) RODO – przetwarzanie na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą. Zgoda jest dobrowolna, a jej odmowa nie ma wpływu na wykonanie umowy o udział w imprezie turystycznej.

Zgoda na rozpowszechnianie i korzystanie z wizerunku udzielana jest poprzez zaznaczenie następującego pola na stronie outventure.life lub w umowie o udział w imprezie turystycznej:

„Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku widocznego na zdjęciach i filmach powstałych podczas imprez outventure.life, w celach informacyjnych oraz promocji i reklamy usług turystycznych outventure.life, w zgodzie z Polityką Ochrony Danych Osobowych w outventure.life”, lub poprzez przesłanie informacji o powyższej treści na adres poczty elektronicznej Administratora podany w pkt. 1.

Wyrażenie zgody w opisany powyżej sposób oznacza, że wizerunek może być wykorzystywany jedynie w przyjaznym i pozytywnym kontekście, w sposób nie deprecjonujący, ani nie poniżający osoby sportretowanej, niewyłączny, na terenie całego świata, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Powyższa zgoda może zostać cofnięta w każdej chwili poprzez przesłanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej Administratora podany w pkt. 1

4.4. Dane określone w pkt 4.1 nie będą przekazywane osobom trzecim, poza uprawnionymi organami władzy państwowej, w zgodzie z rozporządzeniem RODO.

4.5. Dane wymienione w pkt 4.1 będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody przez osobę, której dane dotyczą lub jej pełnomocnika. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.

4.6. Udzielenie zgody na wykorzystanie danych o których mowa w pkt 4.1 nie jest wymogiem ustawowym, umownym ani warunkiem zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej. Jedynym następstwem nie udzielenia zgody na wykorzystanie tych danych jest brak możliwości wykorzystania przez outventure.life fotografii lub filmu, w celach określonych w pkt. 4.3. chyba, że wykorzystanie jest możliwe bez zgody osoby sportretowanej, na podstawie wyjątku określonego w art. 81 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to jest w sytuacji, gdy osoba sportretowana stanowi jedynie szczegół większej całości, np. krajobrazu, zgromadzenia publicznego, imprezy masowej.

5. Prawa osoby, której dane dotyczą

5.1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia udzielonej zgody, prawo do przeniesienia danych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Żądania kierowane do Administratora powinny być przesyłane pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres podany w punkcie 1.

5.2. Osoba, której dane dotyczą, oświadcza, że podawane przez nią dane są autentyczne i zgodne ze stanem faktycznym. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność zrealizowania świadczeń na podstawie umowy o udział w imprezie turystycznej ani za dodatkowe koszty powstałe wskutek podania błędnych lub nieprawdziwych danych.

6. Pliki cookies

6.1. Strona outventure.life używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

6.2. Rodzaje cookies:

 1. Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych.
 3. Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez serwis Administratora lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 4. Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

6.3. Bezpieczeństwo: mechanizmy składowania i odczytu 

Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.

Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników.

Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

6.4. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika, dotyczących serwisu internetowego Administratora, aby usprawnić świadczenie usług.

Marketing i reklama – Administrator oraz serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki cookie do celów marketingowych oraz dostosowania ewentualnych reklam pokazywanych Użytkownikom.

Dane statystyczne – Administrator oraz serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych, takich jak np. statystyki wizyt, statystyki urządzeń wykorzystywanych przez użytkowników czy statystyki zachowań odwiedzających stronę outventure.life. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania serwisu internetowego Administratora.

6.5. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. 

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika: 

 • Google: 
  • Usługi Analytics i Google AdWords: przekazujące dane na temat ruchu w serwisie Administratora do serwerów Google. Przekazane dane nie służą Google Analytics do identyfikacji użytkownika ani nie są wiązane z jakimikolwiek danymi przechowywanymi przez Google. Informacje otrzymywane od Google wykorzystywane są przez Administratora do optymalizacji serwisu internetowego pod kątem użyteczności dla klientów oraz zwiększenia efektywności działań reklamowych w sieci reklamowej Google i innych. 
  • Niezależnie od tego Google może przeważać dane w sposób określony w Polityce prywatności Google.  Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje:
  • Użytkownik ma możliwość zrezygnowania z Google Analytics, wyłączając lub odrzucając pliki cookies, wyłączając obsługę JavaScript lub poprzez opcje rezygnacji dostarczone przez Google. Aby zrezygnować z funkcji reklamowych od Google, użyj tego linku.
 • Meta
  • zagregowane dane, pozyskane za pośrednictwem usługi "Facebook piksel" Administrator wykorzystuje do zarządzania efektywnością działań reklamowych na platformach Meta, w tym Facebook, Instagram i Whatsapp,
  • gromadzone przez Administratora dane nie pozwalają na identyfikację użytkownika,
  • użytkownicy platform Meta mają możliwość odmowy gromadzenia danych pozwalających na prezentowanie reklam opartych na gromadzonych przez Meta danych. Użytkownicy mogą sprawdzić ustawienia swoich preferencji w zakresie reklam lub je zmienić - pod tym adresem
 • Bitrix24: platforma, na której zbudowana została strona internetowa outventure.life wraz z systemem CRM. 
 • Youtube:
  • Gromadzenie danych zgodnie z Polityką prywatności Google
  • Szczegóły

6.6. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy outventure.life w celu optymalizacji działań.

6.7. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. 

 • Instrukcja zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach jest dostępna na stronie https://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/.
 • Użytkownik ma również możliwość wyłączenia plików cookies poprzez użycie dedykowanego przycisku w prawym dolnym rogu widoku serwisu internetowego (ikona "cookies")

6.8. Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu, w przypadku, gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

7. Pozostałe postanowienia

7.1. Administrator nie stosuje metod zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które wywołują skutki prawne lub istotnie wpływają na osoby których dane dotyczą, w tym profilowania.

7.2. Administrator nie przetwarza danych uznawanych za wrażliwe (szczególnych kategorii danych), w tym przykładowo danych na temat przekonań światopoglądowych, danych biometrycznych, danych genetycznych czy danych dotyczących zdrowia.

7.3. Dostęp do danych posiadał będzie jedynie Administrator (zarząd spółki) oraz wykwalifikowany personel zajmujący się realizacją imprez turystycznych (w odniesieniu do danych wymienionych w pkt. 2.1), marketingiem bezpośrednim (w odniesieniu do danych wymienionych w pkt. 3.1) oraz działaniami informacyjnymi, promocyjnymi i reklamowymi (w odniesieniu do danych wymienionych w pkt. 4.1).

7.4 Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności bez konieczności informowania o tym użytkowników.

7.5 Wprowadzone zmiany w Polityce ochrony danych osobowych w outventure.life zawsze będą publikowane na tej stronie.

7.6 Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki ochrony danych osobowych w outventure.life.